Granty

International Grants

6th Framework Programme

1

Niepradwidłowe białka w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych (Contract No. LSHM-CT-2003-503330); 161 200 EUR; 2004-2006

Jacek Kuźnicki

2

Mechanizmy integracji i ekspresji transgenów w plastycydach roślin uprawnych: w kierunku poprawy ludzkiego zdrowia (Contract No. LSHG-CT-2003-503238); 164 160 EUR; 2004-2007

Janusz Bujnicki

3

Testowanie genetyczne w Europie - sieć opracowywania, ujednolicania zastosowań, oceny oraz standaryzacji testów genetycznych (Contract No. LSHB-CT-2004-512148); 30 000 EUR; 2005-2010

Michał Witt

4

Europejska Sieć Doskonałości Alternatywnego Splicingu (Contract No. LSHG-CT-2005-518238); 143 000 EUR; 2008-2010

Janusz Bujnicki

5

Innowacyjna Sieć Wspierająca Nauczanie Biologii w Europie (Contract No. 511180); 38 354 EUR; 2005-2008

Agnieszka Chołuj

6

Od oddziaływań międzykomórkowych do tworzenia się pamięci. Nowe strategie leczenia zaburzeń plastyczności, uczenia się i pamięci (Contract No. LSHM-CT-2005-512012); 478 000 EUR; 2005-2009

Jacek Kuźnicki

7

Interdyscyplinarne podejście do analizy enzymów oddziałujących z DNA – do poziomu pojedynczej cząsteczki (Contract No. MRTN-CT-2005-019566); 254 452 EUR; 2005-2009

Janusz Bujnicki

8

Badanie szlaków endocytozy kompleksów polipeptydowych czynników wzrostowych I ich receptorów oraz wpływu endocytozy na przekazywanie sygnałów wewnątrzkomórkowych (Contract No. LSHG-CT-2006-019050); 428 400 EUR; 2006-2010

Marta Miączyńska

5th Framework Programme

1

Racjonalna modyfikacja metabolizmu (QLK3/CT/2000/00349); 149 000 EUR; 2001-2003

Leszek Rychlewski

2

Fluoryzujacy „Cell Chip” – Nowa Technologia Testowania Immunotoksyczności (QLK4/CT/2000/00787); 231 703 EUR; 2001-2003

Jarosław Dastych

3

Sieć tematyczna dotycząca mukowiscydozy i chorób pokrewnych (QLK3-CT-1999-00241); 9 600 EUR; 2002-2004

Michał Witt

4

Kontynuacja edukacji dla europejskich nauczycieli biologii (QLG7-CT-2002-00573); 23 430 EUR; 2004

Jarosław Bryk

5

Nowe strategie terapeutyczne z zastosowaniem białek opiekuńczych Hsp70 i zastosowanie tych białek do skonstruowania bioreaktorów (QLK3-CT-2000-00720); 64 776 EUR; 2002-2004

Maciej Żylicz

6

Nowe nie oparte na antybiotykach metody leczenia chorób wywołanych przez gronkowce (QLK2-CT-2002-01250); 238 382 EUR; 2002-2006

Matthias Bochtler

7

Centrum Doskonałości Biomedycyny Molekularnej (QLK6-CT-2002-90363); 350 000 EUR; 2003-2006

Jacek Kuźnicki

INTERREG IV C

1

Effective Technology Transfer in Biotechnology (1210R4); 128 070 EUR; 2012-2014

Magda Powierża

Polish-Swiss Research Programme

1

The role of tumor susceptibility gene ; in transcriptional regulation in health and disease (PSPB-094/2010); 6 377 591 PLN; 2012-2016

Marta Miączyńska

Wellcome Trust

1

Structural and Biochemical studies of Holliday junction resolution (0988022/Z/11/Z); 3 369 854 PLN; 2012-2018

Marcin Nowotny

2

Komunikacja pomiędzy organellami wewnątrzkomórkowymi w transporcie i przekazywaniu sygnałów: rola białek APPL (076469/Z/05/Z); 4 315 706 PLN; 2005-2012

Marta Miączyńska

3

Badania białek z nadrodziny integraz – RNazy H typu drugiego oraz rezolwazy RuvC – od rozpoznawania substratu do katalizy (081760/Z/06/A); 4 106 806 PLN; 2007-2012

Marcin Nowotny

Visegrad Fund

1

Summer school in Bioinformatics & NGO data analysis (2161009); 14 000 EUR; 2016-2017

Leszek Pryszcz

Polish Norwegian Research Fund

1

Nowe funkcje białek endocytarnych i autofagicznych w regulacji ekspresji genów i wzrostu komórek oraz w procesie nowotworzenia (PNRF-27-AI-1/07); 672 572 EUR; 2010-2011

Iwona Pilecka

2

Rola nieprawidłowej plastyczności synaptycznej w epilepsji (PNRF-96-AI-1/07); 362 200 EUR; 2008-2010

Jacek Jaworski

EMBO & HHMI Young Investigator Programme Award

1

Peptydazy, proteazy i degradacja białek (741); 78 000 USD; 2004-2006

Matthias Bochtler

2

Powiązania między sekwencją, strukturą i funkcją w ewolucji metylotransferaz RNA i DNA i enzymów restrykcyjnych. (741(USD), 302.2 (PLN)); 150 000 (78 000) PLN (USD); 2003-2005

Janusz Bujnicki

Utrecht University fellowships (5 PhD students)

1

Stypedia naukowe dla 5 doktorantów finansowane przez Uniwersytet w Utrech (none); 40 000 EUR; 2004-2007

Jacek Kuźnicki

The Max Planck Society (MPG)/ Polish Academy of Sciences

1

Młoda Grupa Badawcza przy wsólpracy Polskiej Akademii Nauk i Toarzystwa Maxa Plancka z Niemiec (none); 1 500 000 EUR; 2000-2010

Matthias Bochtler

The Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (MPI-CBG)

1

none (none); 109 000 EUR; 2006-2010

Marta Miączyńska

Polish Grants

Ministerial Commissioned Grants

1

Nowe narzędzia bioinformatyczne dla proteomiki i genomiki strukturalne (PBZ-KBN-088/P04/2003); 1 850 000 PLN; 2004-2007

Janusz Bujnicki

2

Molekularne i genetyczne mechanizmy neurodegeneracji i neuroprotekcji (PBZ-KBN-002/CD/P05/2000); 260 000 PLN; 2001-2002

Michał Hetman

3

Molekularne i genetyczne mechanizmy neurodegeneracji i neuroprotekcji (PBZ-KBN-002/CD/P05/2000); 300 000 PLN; 2001-2002

Jacek Kuźnicki

4

Podstawy neurobiologiczne, mechanizmy i metody profilaktyki oraz leczenia uzależnień (PBZ-KBN-033/P05/2000); 3 400 000 PLN; 2001-2004

Ryszard Przewłocki

5

Transdukcja neuronalnych sygnałów Ca2+ przez białka wiążące wapń z rodziny EF-hand" klamyrynę i kaldendrynę w chorobie Alzheimera oraz zaburzeniach psychotycznych" (PBZ-MN-001/P05/09); 955 400 PLN; 2003-2006

Urszula Wojda

6

Rola Hsp90 w regulacji ekspresji genów zaangażowanych w transformację nowotworową (PBZ-KBN-107/P04/2004); 985 000 PLN; 2004-2007

Maciej Żylicz

7

Zaawansowane metody molekularne w hematologii. Opracowanie i wdrożenie standardów badań choroby resztkowej, chimeryzmu poprzeszczepowego i translokacji markerowych (PBZ-KBN-120/P05/2004); 3 027 500 PLN; 2005-2009

Michał Witt

8

Analiza strukturalna enzymów restrykcyjnych o nietypowych miejscach hydrolizy (PBZ/MEiN/01/2006/24); 160 000 PLN; 2007-2009

Honorata Czapińska

9

Poszukiwanie metod diagnostyki choroby Alzheimera oraz identyfikacja mechanizmów patogenezy jako potencjalnego celu terapii w oparciu o badania proteomiczne ludzkich limfocytów (PBZ-KBN-124/P05/2004); 400 000 PLN; 2005-2008

Urszula Wojda

10

Mechanizm biosyntezy nietypowego wiązania białko-glikozaminoglikan pełniącego istotną funkcję w procesach zapalnych (PBZ/MEiN/01/2006/50); 106 560 PLN; 2007-2008

Aneta Kaczmarczyk

11

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PBZ-MEiN-9/2/2006); 12 178 420 PLN; 2007-2010

Małgorzata Mossakowska

12

Nowe programy komputerowe do modelowania porównawczego i rozpoznawania zwoju RNA (PBZ/MNiSW/07/2006); 240 000 PLN; 2007-2010

Michał Boniecki

Ministerial Commissioned Grants coordinated by other institutions

1

Od wzorów ekspresji genów i motywów regulatorowych do predykcji i modelowania globalnej ekspresji genów w prawidłowym i patologicznym mózgu (3/0-PBZ-MNiI-2/1/2005); 375 000 PLN; 2006-2009

Jacek Jaworski

2

Modelowanie struktury białek i ich kompleksów, baza danych systemów naprawy i degradacji DNA, doświadczalne badanie mechanizmów naprawy DNA (1/0-PBZ-MNiI-2/1/2005); 2 009 PLN; 2006-2009

Janusz Bujnicki

Ministerial Doctoral Grants

1

Automatyczne tworzenie i wykonywanie schematów przepływu danych pomiędzy narzędziami bioinformatycznymi (N N301 297337); 49 680 PLN; 2009-2011

Janusz Bujnicki Jerzy Orłowski

2

MvaI system restrykcji-modyfikacji: różne sposoby rozpoznawania tej samej sekwencji DNA (NN301030634); 31 080 PLN; 2008-2009

Matthias Bochtler Magdalena Kaus-Drobek

3

Nowa metoda oceny globalnej wiarygodności i lokalnej poprawności modeli struktury białek (N30110632/3600); 36 600 PLN; 2007-2009

Janusz Bujnicki Marcin Pawłowski

4

Zależności między sekwencją, strukturą i funkcją apoptotycznej nukleazy Dnazy II (N40110731/2409); 30 080 PLN; 2006-2007

Janusz Bujnicki Iwona Cymerman

5

Klasyfikacja ewolucyjna, strukturalna i funkcjonalna metylotransferaz (N30110532/3599); 49 000 PLN; 2007-2009

Janusz Bujnicki Karolina Tkaczuk

6

Badanie stuktury kompleksu arestyna-rodopsyna metodami teoretycznymi (2PO4A06030); 33 000 PLN; 2006-2007

Sławomir Filipek

7

Modelowanie struktury oraz procesu tworzenia kompleksu oligomeru rodopsyny z trymerem białka G (N30110731/3154); 33 200 PLN; 2006-2007

Sławomir Filipek

Ministerial Research and Development Grants

1

Nowe narzędzia do manipulacji i analizy kwasów nukleinowych: Enzymy restrykcyjne działające na RNA i hybrydy DNA-RNA (R12 002 02); 1 000 000 PLN; 2007-2010

Janusz Bujnicki

Ministerial Habilitation Grants

1

Zastosowanie różnych metod bioinformatyki I inżynierii białka do zmiany specyficzności sekwencyjnej enzymów restrykcyjnych (N30110031/3043); 278 000 PLN; 2006-2009

Krzysztof Skowronek

Ministerial Research Grants

1

Zmiana w cyklu komórkowego i apoptozy jako podstawa diagnostyki i potencjalny cel terapeutyczny w chorobie Alzheimera (N N401 596840); 408 000 PLN; 2011-2014

Urszula Wojda

2

Nowy typ leków antybakteryjnych: poszukiwanie inhibitorów metylotransferaz Arm warunkujących oporność na aminoglikozydy (0160/H03/2010/70); 100 000 PLN; 2010-2011

Katarzyna Kamińska

3

Rola Elmo1 regulowanego przez kinazę mTOR w plastyczności neuronalnej (N N301 779040); 250 000 PLN; 2010-2014

Magdalena Błażejczyk

4

W poszukiwaniu uniwersalnych" RNA-zależnychDnaz" (N N302 654640); 400 000 PLN; 2011-2014

Matthias Bochtler

5

Poszukiwanie zwiazków znoszacych bakteryjna opornosc na antybiotyki MLSb (0337/P01/2010/70); 150 000 PLN; 2010-2011

Elżbieta Purta

6

Rola białek STIM w pojemnościowym napływie wapnia do ER zdrowych neuronów i komórek z zaburzoną homeostazą wapniową w chorobie Alzheimera (N N301 190039); 340 740 PLN; 2010-2013

Jacek Kuźnicki

7

earching for Beta-catenin regulators in thalamic neurons (N N301 191739); 48 000 PLN; 2010-2012

Katarzyna Misztal

8

Analiza funkcjonalna białek odpowiedzialnych za obróbke końca 3' mRNA. Identyfikacja domen i obszarów pozbawionych struktury trzeciorzędowej (N N301 190139); 37 600 PLN; 2010-2012

Janusz Bujnicki

9

Identyfikacja programu genetycznego regulowanego przez kompleks Lef1/B-katenina w dojrzałych neuronach (N N301 424538); 372 000 PLN; 2010-2013

Marta Wiśniewska

10

Badania strukturalne endonukleaz restrykcyjnych typu Bba-Me (N N301 425038); 400 000 PLN; 2010-2012

Honorata Czapińska

11

Doswiadczalna charakteryzacja MTkap1 i MTkap2 - oststnich brakujacych" enzymów biorących udzial w biosyntezie struktury kap w ludzkich mRNA" (N N301 425338); 500 000 PLN; 2010-2013

Janusz Bujnicki

12

Badania biochemiczne i strukturalne odwrotnych transkryptaz z lentiwirusów (NN301439738); 599 800 PLN; 2010-2014

Marcin Nowotny

13

W kierunku nowych leków przeciwko grypie: identyfikacja i charakterystyka związków znoszących aktywność polimerazy mRNA wirusa grypy poprzez inhibicję endonukleazy wirusa (NN401585738); 150 000 PLN; 2010-2013

Katarzyna Kamińska

14

Rola wielofunkcjyjnych białek adaptorowych APPL1 i APPL2 w regulacji wzrostu i właściwości nowotworowych komórek (N N301 189839); 336 000 PLN; 2010-2013

Beata Pyrzyńska

15

Funkcja kalmyryny 2 w regulacji zależnej od Ca2+ egzocytozy (N N301 335239); 60 000 PLN; 2010-2012

Urszula Wojda

16

Mechanizm działania zmutowanego TP53 jako onkogenu oraz selekcja związków organicznych hamujących ten proces (NN302621838); 600 000 PLN; 2010-2013

Alicja Żylicz

17

Udział mitochondriów w biogenezie i patogenezie dysmutazy nadtlenkowej Sod1 (N N301 298337); 476 000 PLN; 2009-2012

Agnieszka Chacińska

18

Badania krystalograficzne i biochemiczne enzymów restrykcyjnych swoistych wobec sekwencji pseudopalindromowych (NN301 029534); 344 400 PLN; 2008-2011

Matthias Bochtler

19

Identyfikacja i charakterystyka białek endocytarnych zaangażowanych w regulację transkrypcji (N N301 296437); 340 740 PLN; 2009-2013

Iwona Pilecka

20

Funkconalna charakterystyka Egzunukleazy G - udział w apoptozie i rola w patogenezie cukrzycy (NN401 061535); 290 400 PLN; 2008-2011

Iwona Cymerman

21

Modulacja aktywności czynników transkrypcyjnych, zaangażowanych w proces nowotworzenia, przez MDM2 oraz inne E3 ligazy ubikwitynowe (NN301 032534); 750 000 PLN; 2008-2011

Maciej Żylicz

22

Zbadanie mechanizmów regulacji ekspresji kalmyryny 2, nowego białka EF-hand wiążącego Ca2+, oraz wyjaśnienie jej roli w transdukcji sygnałów Ca2+ w fizjologii i śmierci komórek nerwowych (N30110932/3854); 303 000 PLN; 2007-2010

Urszula Wojda

23

Doświadczalna charakterystyka pełnego zestawu metylotransferaz RNA w organizmach modelowych i identyfikacja ich odpowiedników w zsekwencjonowanych genomach (NN301239633); 460 000 PLN; 2007-2010

Janusz Bujnicki

24

Badanie sposobów wiązania agonistów i antagonistów w receptorach opioidowych (NN401140133); 50 000 PLN; 2007-2009

Sławomir Filipek

25

Charakterystyka strukturalna i biochemiczna enzymów restrykcyjnych: BcnI, rozpoznającego DNA asymetrycznie oraz AvaII, przecinającego hybrydy RNA-DNA (NN301028934); 30 600 PLN; 2008-2009

Matthias Bochtler

26

Udział białek regulowanych przez mTOR w rozwoju drzewa dendrytycznego neuronów hipokampa i kory mózgowej (2P04A01530); 220 800 PLN; 2006-2009

Jacek Jaworski

27

Wykorzystanie nowych metod ewolucji sterowanej do modyfikacji specyficzności substratowej endonukleazy restrykcyjnej Bsp6I (N30204532/3598); 50 020 PLN; 2007-2009

Janusz Bujnicki

28

Udział dendrytycznego transportu RNA i lokalnej translacji w regulacji rozwoju drzewa dendrytycznego (NN301314733); 300 000 PLN; 2007-2010

Jacek Jaworski

29

Badanie procesów aktywacji receptorów GPCR metodami teoretycznymi (NN301203833); 205 000 PLN; 2007-2010

Sławomir Filipek

30

S-nitrozylacja białek oraz fosforylacja zależna od kinazy Cdk5 - badania proteomiczne frakcji synaptosomalnej myszy transgenicznych będących modelem choroby (NN301254333); 70 000 PLN; 2007-2010

Aleksandra Szybińska

31

Związek między zaburzoną homeostazą wapniową a patologią synaps w chorobie Alzheimera jako potencjalny cel terapeutyczny (P-N/001/2006); 1 050 000 PLN; 2007-2010

Jacek Kuźnicki

32

Rola kurczliwości korteksu komórkowego w kształtowaniu i umiejscowieniu bruzdy podziałowej (JRGP/37/2005); 3 024 200 PLN; 2006-2009

Ewa Paluch

33

Komputerowe przewidywanie i stymulacje tworzenia się struktury trzeciorzędowej RNA (HISZPANIA/152/2006); 553 600 PLN; 2007-2010

Janusz Bujnicki

34

Opracowanie i zastosowanie metod do poprawy jakości kryształów białek poprzez inżynierię kontaktów białko-białko (DWM/N2/DFG/2008); 940 000 PLN; 2008-2011

Janusz Bujnicki

35

Rola mechaniki korteksu komórkowego w ruchliwości komórek (454/N-MPG/2009/0); 4 692 929 PLN; 2009-2013

Ewa Paluch

36

Izolacja komórkowych substratów dla enzymów z rodziny HINT i enzymów syntetyzujących te związki (2 P04A 05029); 352 000 PLN; 2005-2008

Paweł Bieganowski

37

Badanie stuktury presenilin oraz znaczenia ich mutacji w rozwoju choroby Alzheimera (2 P05A 129 29); 220 000 PLN; 2005-2008

Krzysztof Jóźwiak

38

STRUF - nowe oprogramowanie do klasyfikacji struktur i przewidywania funkcji białek (3T11C04029); 105 000 PLN; 2005-2007

Joanna Sasin

39

Charakterystyka biochemiczna i mikroskopowa endosomów zawierających białka APPL (2 P04A 038 28); 390 040 PLN; 2005-2008

Marta Miączyńska

40

Różnice w działaniu indukowanych przez stres i konstytutywnie syntetyzowanych Hsp70 (2 P04A 010 27); 550 200 PLN; 2004-2007

Maciej Żylicz

41

Projektowanie związków znoszących bakteryjną oporność na antybiotyki MLSb poprzez nową strategię inhibicji metylotransferaz z rodziny Erm (2 P05A 108 27); 93 000 PLN; 2004-2006

Marcin Feder

42

Oddziaływanie białek opiekuńczych (6 P04A 042 19); 447 000 PLN; 2000-2002

Maciej Żylicz

43

Działanie sekwencji 3'-UTR pochodzących z genu IL-4 na stabilność zawierającego te sekwencje mRNA (6 P04A 039 19); 18 200 PLN; 2000-2001

Dominika Trzaska

44

Klonowanie nowej, ludzkiej kinazy serynowo-treoninowej, badania jej lokalizacji i czynności (6 P04B 006 19); 386 500 PLN; 2000-2003

Lech Trzeciak

45

Hsp90 w transformacji nowotworowej (3 P04B 021 22); 462 000 PLN; 2002-2005

Alicja Wawrzynow

46

Interakcja białek wiążących wapń z preseniliną 1 (PS1) w limfocytach pacjentów z prawdopodobną chorobą Alzheimera i u ludzi zdrowych - potencjalne zastosowanie diagnostyczne (6 P04A 039 20); 325 000 PLN; 2001-2004

Jacek Kuźnicki

47

Zastosowanie metod bioinformatycznych do identyfikacji i charakterystyki genów związanych z naprawą DNA (3 P05A 020 24); 30 800 PLN; 2003-2004

Michał Kurowski

48

Rola kinazy syntazy glikogenu 3 beta w obumieraniu komórek nerwowych (6 P04A 004 21); 270 000 PLN; 2001-2003

Michał Hetman

49

Modelowanie receptorów GPCR oraz ich oddziaływania z lekami na przykładzie receptorów opioidowych (3 P05F 026 25); 120 000 PLN; 2003-2006

Sławomir Filipek

50

Genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności polskich stulatków (PBZ-KBN-022/P05/1999); 1 500 000 PLN; 2001-2004

Jacek Kuźnicki

51

Rola propeptydu TNF-alfa w gromadzeniu tej cytokiny w ziarnistościach komórek tucznych (6 P04A 005 21); 20 000 PLN; 2001-2002

Maciej Olszewski

52

Charakterystyka sekwencji promotorowych, czynników transkrypcyjnych oraz dróg przekazywania sygnału zaangażowanych w aktywację ekspresji genu IL-4 przez jony metali ciężkich (4 P05A 051 18); 180 000 PLN; 2000-2002

Jarosław Dastych

53

Inżynieria oddziaływań metylotransferaz DNA z sekwencjami substratowymi: konstrukcja nowych enzymów przez racjonalne zmiany mechanizmu reakcji metylacji oraz modyfikacje specyficzności względem rozpoznawanej sekwencji DNA (KBN-6/P04B/00519); 400 000 PLN; 2000-2003

Janusz Bujnicki

54

Analiza zależności między sekwencją, strukturą i funkcją w ewolucji metylotransferaz RNA. Przewidywanie właściwości nowych genów (8 T11F 010 19); 19 000 PLN; 2000

Janusz Bujnicki

55

Identyfikacja determinantów specyficzności endonukleaz restrykcyjnych poprzez odtwarzanie naturalnych ścieżek ewolucyjnych z użyciem metod bioinformatycznych i mutagenezy (3 P04A 011 24); 300 000 PLN; 2003-2006

Janusz Bujnicki