• Zamówienia publiczne
  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dnia 2019-12-17
Zamówienie publiczne ADZ.261.73.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót
Załącznik nr 7 do SIWZ – PFU
Załącznik nr 8 -   Dokumentacja projektowa wykonania modernizacji pomieszczeń Zwierzętarni dostępna pod linkiem: https://iimcbgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/azolnik_iimcb_gov_pl/Eifg5MeG-7tHg1RTSYm8reUBwNzsFnUb4MJ6IFHE3nCRFQ?e=ci1Nev

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 20.12.2019 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy po zmianie z dn. 20.12.19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.01.2020 r.
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 03.01.2020 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy po zmianie z dn. 03.01.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 10.01.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 13.01.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.01.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 14.01.2020r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 16.01.2020

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania