• Zamówienia publiczne
  • Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego, mikromanipulatora z joystickiem umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem oraz programowalnego mikroiniektora ze zintegrowanym źródłem ciśnienia dla Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym

Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego, mikromanipulatora z joystickiem umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem oraz programowalnego mikroiniektora ze zintegrowanym źródłem ciśnienia dla Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym

RDnia 31.07.2020
Zamówienie publiczne ADZ.261.36.2020MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego, mikromanipulatora z joystickiem umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem oraz programowalnego mikroiniektora ze zintegrowanym źródłem ciśnienia dla Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ dla cz. I i II przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OfertowyZałącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3a do SIWZ - Matryca Zgodności dla części I

Załącznik nr 3b do SIWZ -  Matryca Zgodności dla części II

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 5 do SIWZ -  Istotne postanowienia Umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.08.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty