• Zamówienia publiczne
  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dnia 2020-09-29
Zamówienie publiczne ADZ.261.48.2020MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umow
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót
Załącznik nr 7 do SIWZ – PFU

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dn. 09.10.2020.BES.PDF
Schemat budynku
Rysunki poglądowe instalacji c.o

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dn. 15.10.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 19.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania