• Zamówienia publiczne
  • Dostawa uniwersalnego skanera do dokumentacji żeli, blotów i autoradiografii wraz z oprogramowanie do obróbki i analizy uzyskanych obrazów oraz instalacją i szkoleniem użytkowników

Dostawa uniwersalnego skanera do dokumentacji żeli, blotów i autoradiografii wraz z oprogramowanie do obróbki i analizy uzyskanych obrazów oraz instalacją i szkoleniem użytkowników

Dnia 2020-11-13
Zamówienie publiczne ADZ.261.70.2020MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Dostawa uniwersalnego skanera do dokumentacji żeli, blotów i autoradiografii wraz z oprogramowanie do obróbki i analizy uzyskanych obrazów oraz instalacją i szkoleniem użytkowników

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3a do SIWZ - Matryca Zgodności
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 18.11.2020
Załącznik nr 3a do SIWZ po zmianach z dn. 18.11.202

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 23.11.2020
Załącznik nr 3a po zmianach z dn. 23.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty