• Zamówienia publiczne
  • System do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek i innych biomolekuł z możliwością pomiaru minimum 3 długości fali jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem

System do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek i innych biomolekuł z możliwością pomiaru minimum 3 długości fali jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem

Dnia 2020-12-31
Zamówienie publiczne ADZ.261.80.2020MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

System do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek i innych biomolekuł z możliwością pomiaru minimum 3 długości fali jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem dla potrzeb Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3a do SIWZ - Matryca Zgodności
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dn. 11.01.21.
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy po zmianach 11.01.2021

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 12.01.2021

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach 12.01.21

Załącznik nr 3a do SIWZ - Matryca Zgodności po zmianach z dn. 12.01.21

Załącznik nr 5 do SIWZ -  Istotne postanowienia Umowy po zmianach 12.01.2021

Informacja z otwarcia ofert_ADZ.261.80.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty