• Zamówienia publiczne
  • Dostawa zrobotyzowanego systemu obrazowania do wieloparametrycznych badań przesiewowych i ich analiz

Dostawa zrobotyzowanego systemu obrazowania do wieloparametrycznych badań przesiewowych i ich analiz

Dnia 2018-06-20
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.23.2018MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 144 000 euro:

Dostawa zrobotyzowanego systemu obrazowania do wieloparametrycznych badań przesiewowych i ich analiz na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5
Wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie do treści SIWZ 2
Wyjaśnienie do treści SIWZ 3

Informacja uzupełniająca do wyjaśnień treści SIWZ


Instrukcja wypełniania JEDZ
plik: espd-request.xml

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres podany w Rozdziale VIII SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty