BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CMS – aplikacja służąca do prowadzenia strony internetowej (ang. content management system)
Dz. U. – Dziennik Ustaw
ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
ERC – Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council)
ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
IOD – inspektor ochrony danych
IPU – istotne postanowienia umowy
KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MIBMiK - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MSCA COFUND – jeden z unijnych konkursów na współfinansowanie programów grantowych (Maria Skłodowska-Curie Actions – COFUND)
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCN – Narodowe Centrum Nauki
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PKiN – Pałac Kultury i Nauki
PRM – Prezes Rady Ministrów
PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1)
RP – Rzeczpospolita Polska
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
UDIP – ustawa o dostępie do informacji publicznej
UE – Unia Europejska
UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych
UPO – urzędowe poświadczenie odbioru
WCAG 2.1 – międzynarodowy standard dotyczący tzw. dostępności cyfrowej (ang. Web Content Accessibility Guidelines); obowiązuje na stronach polskich instytucji publicznych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. Saturday, 18 June 2022 23:53 Administrator
Artykuł został zmieniony. Monday, 20 June 2022 00:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. Monday, 20 June 2022 00:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. Monday, 20 June 2022 00:30 Administrator